archiwum wolności

Powołanie Międzynarodowego Klubu Europy Karpat

4 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie inicjujące działalność Międzynarodowego
Klubu Europy Karpat.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na różnorodność środowisk, jakie od lat zrzesza konferencja „Europa Karpat” – jest to bowiem miejsce spotkań polityków z państw Europy Środkowej i Wschodniej, intelektualistów środkowoeuropejskich, karpackich działaczy państwowych i samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ekspertów z różnych dziedzin; środowisk, które łączy potrzeba poszukiwania recepty na funkcjonowanie między wielkimi imperiami Wschodu i Zachodu, jak również przekonanie o wyjątkowości tego regionu. Wspomniano o dotychczas przyjętych na konferencjach inicjatywach i dokumentach, m.in. o Strategii karpackiej, Uniwersytecie Karpackim, Collegium Carpathicum, oraz o idei wydania encyklopedii karpackiej. Zwrócono uwagę na wyjątkową różnorodność kulturową, językową i wyznaniową regionu, a jednocześnie na jego świetne w ostatnich latach wyniki gospodarcze. Podkreślono potrzebę zintensyfikowania współpracy w ramach „Europy Karpat” w czasie wyjątkowej niestabilności geopolitycznej. Wskazano na wspólne dziedzictwo kulturowe, przy jednoczesnym braku znajomości kultur sąsiednich. Informacje, które otrzymują państwa Europy Środkowej i Wschodniej, docierają bowiem zazwyczaj z Zachodu albo z Rosji. Wskazano cztery obszary, którymi należy zająć się w ramach współpracy międzynarodowej: kultura, gospodarka, polityka oraz przyroda (bioróżnorodność). Każdy z tych obszarów powinien być rozpatrywany na różnych płaszczyznach: wzajemnej, europejskiej oraz globalnej. W tym kontekście zaproponowano rozważenie organizacji branżowych konferencji, których owocem mogłyby być publikacje lub czasopisma z akcentem położonym na turystykę. Podkreślono aspekt gospodarczy współpracy regionalnej,którą mogłyby realizować kluby biznesowe – służąc wymianie doświadczeń dotyczących wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w państwach karpackich. Zasugerowano organizację konferencji „Europa Karpat” w różnych miastach w Polsce, w tym także za granicą. Wskazano, że kluby Europy Karpat mogłyby służyć refleksji nad tym, jakie jeszcze działania należy podjąć, by podnieść poziom życia w regionie, nie zapominając o trosce o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Podkreślono, że tworzenie klubów powinno uwzględniać perspektywę nie tylko karpacką, lecz docelowo szerszą, obejmującą całą Europę Środkową i Wschodnią.

Dla sformalizowania idei Międzynarodowego Klubu Europy Karpat zaproponowano
powołanie stowarzyszenia „Europa Karpat”

Najważniejsze postulaty MKEK to:
■ propozycja organizacji konferencji we Lwowie, w Mikuliczynie, Jaremczu, Budapeszcie, Tokaju, Suczawie, Preszowie;
■ przygotowanie antologii literatury Karpat, wydanie atlasu Europy Karpat;
■ prezentacja w siedzibie ONZ w Nowym Jorku wystawy na temat bioróżnorodności
Karpat;
■ organizacja Karpackiego Forum Biznesu, w którym kluby mogłyby służyć wymianie
doświadczeń dotyczących wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w państwach karpackich;
■ propozycja funkcjonowania Klubu jako sekretariatu, który informuje członków
o ważnych wydarzeniach, planach i działaniach;
■ wypracowanie wspólnego indeksu czasopism naukowych oraz utworzenie biblioteki tej części Europy.

Uczestnicy spotkania Międzynarodowego Klubu Europy Karpat,
Krasiczyn, 4 lutego 2022 r.

 1. Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, autor inicjatywy „Europa Karpat”
 2. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP
 3. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury
 4. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki
  Regionalnej
 5. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki
 6. Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel RP przy ONZ
 7. Mykola Kniazhytski, współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską
 8. Włodzimierz Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego
 9. Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego
 10. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP
 11. Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego
 12. Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu
 13. Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego
 14. Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
 15. Ján Hudacký, konsul honorowy RP w Preszowie, b. deputowany Rady Narodowej
 16. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 17. Igor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego
 18. Ştefan Purici, prorektor ds. relacji międzynarodowych, Uniwersytet Stefana Wielkiego
  w Suczawie
 19. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława
  Felczaka
 20. Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
 21. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
 22. Markiyan Malskyy, Uniwersytet Lwowski, b. ambasador Ukrainy w Polsce
 23. Jan Draus, Uniwersytet Rzeszowski, przewodniczący Kolegium IPN
 24. Ákos Engelmayer, b. ambasador Węgier w Polsce, prezes Wspólnoty Węgierskiej w Polsce
 25. Csaba G. Kiss, Uniwersytet Loránda Eötvösa
 26. Marián Šuplata, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
 27. Andrzej Paniw, Przemyskie Towarzystwo Kulturalne
 28. Waldemar Wiglusz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 29. Anna Pragłowska, Przemyskie Towarzystwo Kulturalne
 30. Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
 31. Janusz Czarski, dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu
 32. Janusz Fudała, prezes ORLEN Oil w Krakowie